Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze 2010

8. 8. 2010

V úvodu schůze osadníků jsme přivítali pozvaného hosta - místostarostu OÚ Poříčí nad Sázavou Bc. Jana KRATZERA.

Prvním bodem jednání bylo seznámení osadníků s výsledky spolupráce s OÚ Poříčí n.S a poděkování zastupitelům obce:

- za zasílání správ SMS o dění v obci všech příslušníkům osady Svárov s trvalým bydlištěm;

-za pravidelný odvoz odpadů a oznamování akcí obce Poříčí nad Sázavou se svozem velkokapacitních odpadů. Zde byla výtka pouze k tomu, zda by bylo možné svoz velkokapacitních odpadů oznamovat obcí dříve, nejlépe 10 dní předem, na čež místostarosta nám ozřejmil skutečnost, že obec tyto akce odůvodněně vyhlašuje 3-4 dny dopředu a ne dříve a to z toho důvodu, aby si lidé nepřiváželi odpady např. z domů mimo katastr obce Poříčí nad Sázavou či z okolních dědin;

zavedení novinky obcí pro občany – tzv. možnost svozu bioodpadu – kdy za popelnici 240l, kterou zájemce obdrží od obce, zaplatí ročně 1250,- Kč a svoz bioodpadu je každý týden

- za pravidelné prohrnování komunikace v zimních podmínkách až po přejezd;

- za pomoc při řešení nápravy likvidace skládky telegrafních sloupů a izolátorů ČD v prostoru nádraží Svárov;

- za pomoc při rušení zastávkového místa žel. Stanice Poříčí nad Sázavou-Svárov u ranních vlaků – ranní zastávkové místo Svárov pro vlak. soupravu v 07:42 hod. ve všedních dnech směr. Čerčany bylo zrušeno na žádost obce Týnec nad Sázavou. Zde jsme nezávisle na sobě s obecním zastupitelstvem obce Poříčí nad Sázavou podali protest u krajského úřadu, dále na České dráhy a obec Týnec nad Sázavou. Byla přislíbena náprava při opětovném projednávání změny jízdního řádu pro období 2010/2011, kdy by toto zastávkové místo mělo být pro tento spoj opět funkční;

- v neposlední řadě i za pomoc a společný postup pří návrhu Českých drah o likvidaci železničního přejezdu z důvodu rekonstrukce kolejového spodku, čímž by osadníci z Mravenčího vrchu byly úředně znevýhodněni nefunkčností příjezdovou komunikací. Zde jak obec, tak i výbor osady Svárov vyjádřili nesouhlas s rušením tohoto přejezdu do vyřešení příjezdové komunikace na Mravenčí vrch v územním plánu.

- za zavedení nové služby – možnosti objednávky a dovozu oběda v pracovní dny. Výběr je ze 3 obědů, každý je v hodnotě 50,- Kč včetně dovozu do osady Svárov. Podrobnosti u p. Brdlíkové, nebo u Bendů.

Ve druhém bodu programu vystoupil místostarosta Bc. Jan KRATZER:

- se žádostí o vyřešení změny místa uložení popelnic a kontejnerů pro uložení odpadu – zde  bylo domluveno, že se budeme snažit najít jiné místo, které by zároveň vyhovovalo všem stranám (jak osadníkům tak i odvozcům odpadu). Na žádost osadníků zařídí v průběhu července a srpna kontejner na odvoz papíru s tím, že kartony se do tohoto kontejneru musí dávat rozložené;

- poděkoval osadníkům za aktivní přístup při placení poplatků za odvoz odpadu, kde vyhodnotil osadu Svárov jako bezproblémovou ve smyslu starostlivosti o veřejná prostranství;

- přislíbil pomoc při opravě jediné asfaltové přístupové komunikace, kde se zaručíl, že tato komunikace bude opravena v měsíci červenci nejdéle však do konce měsíce srpna.;

 

- objasnil poplatky za odvoz fekálií z jímek a funkčnost celého systému. (Poplatek za m3 fekálií kanalizačním svodem je 36,- Kč bez DPH a u svozu fekálií ze septiků a jímek je cena až o 100% vyšší). K otázce možnosti připojení ke kanalizační síti obce se místostarosta vyjádřil takto: V současné době dochází k budování kanalizační sítě u části Hvozdec a dále pak v obci, která doposud stále nemá 100 % připojených obyvatel ke svodům. Pro rekreační osady se zatím nad tímto počinem neuvažuje, neboť jde o investice řádově v desítkách milionů korun, které obec nemá a při počtu 5 rodin trvale žijících v osadách není možné čerpat finance z různých ekologických fondů;

- k záměru stavby dálnice v blízkosti obce Poříčí nad Sázavou, kdy konstatoval, že veškeré záměry stavby dálnice v blízkosti obce Poříčí nad Sázavou byly zažehnány.


Dalším bodem programu byl stav rozpočtu osady.

  

Celková částka v osadním fondu činí k 1.7.2010:

28 350,- Kč, slovy: dvacetosumtisíctřistapadesátkorun českých

Za uplynulý rok (od osadní schůze 2008 do osadní schůze 2009) byly použity finance z rozpočtu osady následovně:

 

Občerstvení osadního táboráku v roce 2009  1.000,- Kč

 

- byl zde podán dotaz osadníkům na jejich návrhy na možnosti rozšíření sportovišť. Nikdo s konkrétním návrhem nepřišel krom návrhu na dětské pískoviště, které se nesetkalo s ohlasem.   

- p. Jindřich VACOVSKÝ zde podal návrh z jiného soudku - na zakoupení víceúčelového křovinořezu z osadních financí za účelem možnosti údržby společných prostor osady – zvláště podél komunikací, hřišť, prostoru táboráku a kontejnerů. Tento návrh byl přijat všemi přítomnými, pouze 2 se zdrželi hlasování, s dodatkem maximální výši čerpání z rozpočtu osady do 10 000,- Kč, s možností zapůjčení víceúčelového křovinořezu k využití všem ostatním osadníkům osady Svárov. Tento víceúčelový křovinořez po zakoupení bude uložen u  předsedy osadního výboru p. Bendy a na nástěnce budou vyvěšeny podmínky k zapůjčení – tzv. zápůjční řád. Možnosti jeho zapůjčení a využití budou stanoveny osadním výborem.

 Dále bylo hlasováno všemi přítomnými osadníky o navýšení čerpání částky rozpočtu pro občerstvení u osadního táboráku a to do výše 2000,- Kč. Tato částka byla schválena jednomyslně.

 V rámci hlasování byl navržen i termín osadního táboráku a to na sobotu  dne 28. srpna 2010, kdy by podle počtu zájemců od 09:30 hod. započaly turnaje v nohejbalu, možná i ve stolním tenise a volejbalu pokud by se našli zájemci o tyto hry a hlavně o pomoc při organizaci těchto turnajů. V 16,00 hodin bude zapálen osadní táborák. Hlasování bylo jednomyslné, nikdo se nezdržel z přítomných hlasování, nikdo nebyl proti. Tímto byl právoplatně tento návrh přijat.

Posledním bodem programu byl podán návrh na změnu osadního výboru po 5 letech, tento však neprošel – nebyl přijat. Osadníci se vyjádřili, že změnu osadního výboru si nepřejí.

 

Osadní výbor

Jan Benda , Marcela Koušová a Stanislav Pittner

 

 

Obrazek

 

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek


  

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář