Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze 2014

2. 8. 2014

 Zápis z členské schůze osadníků osady SVÁROV ze dne 28.6.2014

 

            V úvodu členské schůze byla omluvena neúčast z důvodu zpoždění letu z dovolené do ČR člena osadního výboru Michala FULÍNA a byl přivítán host – starosta obce Poříčí nad Sázavou – Mgr. Jan KRATZER.

 

  1. Prvním bodem jednání bylo seznámení osadníků s výsledky spolupráce osadního výboru s obecním zastupitelstvem a poděkování starostovi obce (objasnil p. Ing. Jan BENDA)

 

Spolupráce s obcí Poříčí nad Sázavou v období červenec 2013 – červen 2014 byla na velmi dobré úrovni. Navýšil se počet příslušníků osady, kteří jsou trvale hlášení a po upozornění na možné zapojení do zasílání SMS zpráv obce o aktuálním dění, toto začalo velmi dobře fungovat. Byli jsme upozornění starostou obce Mgr. Janem KRATZEREM (dále jen starosta), že od počátku roku 2014 není možnost informovanosti pouze prostřednictvím SMS zpráv, ale i možností je zasílání E-mailů obce. Tímto systémem (SMS i E-maily) je připraveno oznámení při řešení objízdných tras při nenadálých událostech – např. povodní (rozvodnění řeky Sázavy v obci). Bohužel vše platí pouze pro občany trvale hlášené. Poděkovali jsme starostovi za velmi kvalitní odvoz tříděného odpadu a i dřívější oznamování svozů velkokapacitních odpadů s předstihem min. 14 dnů tak, že jsme mohli alespoň zajistit lepší informovanost osadníků prostřednictvím nástěnky, tak jak jsme v minulosti požadovali.

 

Veřejných schůzí obecního zastupitelstva v průběhu uplynulého období se většinou za osadu Svárov účastnila pí. Eva Brdlíková a občas i Ing. Jan Benda. Pro osadu zde byl dán příslib na opravu asfaltové komunikace a pomoc při opravě zpevněné štěrkové páteřní komunikace osady. Tento příslib byl ze strany obce splněn a asfaltová komunikace byla v počátku měsíce června opravena a o týden později byl dovezen štěrk na provedení oprav (nákladovost celé akce je v bodě rozpočet osady).

 

Poděkovali jsme starostovi za pomoc při záchraně zastávkového místa Poříčí nad Sázavou – Svárov, kde se nám podařila náprava o zachování zastávkového místa všech spojů, s vědomím, že většina z nich je pouze na znamení, o čemž byli všichni osadníci přítomní na schůzi seznámeni.

 

Na závěr tohoto bodu byly vzneseny dotazy na starostu obce:

a)      jaká je prognóza obce do budoucna v oblasti vývoje cen za vývoz odpadů, popřípadě poplatků za psa?

- Pokud nestanoví nově připravovaný zákon povinnost obcí tyto poplatky navýšit z ekologického hlediska, tak obec s navýšením nepočítá. Ceny za vývoz odpadů a poplatků ze psa i nadále zůstávají na stejné úrovni jako v loňském roce – viz internetové stránky obce Poříčí nad Sázavou;

b)      bude obec Poříčí nad Sázavou zvyšovat daně z nemovitostí popřípadě daně z pozemků?

- Obecní zastupitelstvo Poříčí nad Sázavou má možnost ovlivnit tzv. koeficient výpočtu daňové zátěže u daní z nemovitostí a pozemků, ovšem v katastrálním území obce Poříčí nad Sázavou se o navýšení či změnách tohoto koeficientu neuvažuje;

c)      jaká je nyní cena k odkupu pozemku v katastrálním území obce Poříčí nad Sázavou?

- V současné době je cena v místě obvyklá stanovená zastupitelstvem obce na hodnotu 800,- Kč/m2. Obec uvítá návrhy osadníků, kteří by chtěli si pozemek pod svým rekreačním objektem odkoupit do svého výhradního vlastnictví, je k tomu potřeba buď se osobně zastavit na obci a podat si žádost, popřípadě to lze i vyřídit elektronicky E-mailem zaslanou žádostí na obecní zastupitelstvo. (E-mail: poricinadsazavou@atlas.cz). Odprodávat obec nebude pouze sporné pozemky, které jsou součástí přístupových komunikací k vícero objektům tak, aby byla zajištěna přístupová komunikace ke všem objektům.

Na dotaz p. Jindřicha Vacovského zda se tato cena týká i malých částí pozemků k zajištění přístupové komunikace i když se jedná např. o výseč 4-6 m2, které nemají žádný jiný praktický význam (hluché remízky mezi pozemky, které se nadají jinak využít) starosta uvedl, že cena je stejná, neboť dochází ke zhodnocení ceny objektu (nemovitosti).

d)      je v plánu obce dobudoucna zavedení kanalizace, či obecního vodovodu na osadu Svárov vzhledem k rozšiřování obce?

V současné době se o tomto v blízké budoucnosti prozatím neuvažuje. Obec využila dotací z EU a zkusila zadat projekt k zavedení vodovodů a kanalizací na osady Vrabčí brod a Drábovka, kde je cca 120 rekreačních objektů a oslovila všechny tyto osadníky s dotazem, že by ke každé nemovitosti mohl být zaveden vodovod či kanalizace ovšem za předpokladu, že se bude každý majitel rekreačního objektu na realizaci spolupodílet částkou 30 000,- Kč. Zájem byl pouze u 20% dotázaných, takže i nadále od těchto aktivit prozatím obec ustupuje. Bylo by to v případě osady Svárov možné, za předpokladu sepsání žádosti (petice), ve které se každý veřejně vyjádří, zda je pro zavedení těchto inženýrských sítí a je ochoten se na celém projektu i finančně spolupodílet. Z nynějších 58 objektů osady by musela být většina pro. Ovšem dopředu nelze určit částku na společnou finanční účast. Tuto žádost (petici) poté doručit např. cestou příslušníků osadního výboru na obec.

e)      změnili se nějakým způsobem ceny za odvoz septiků do čističky odpadních vod obce Poříčí nad Sázavou?

Ceny za odvoz fekálií se za poslední dva roky nezměnily a zůstávají stále na stejné úrovni jako v předchozích letech.

 

Sdělení starosty:

Velmi si vážím práce příslušníků Vaší osady a osadního výboru, protože jste jediná osada, která má zájem na spolupráci s obcí tak jak by to asi mělo vypadat. Sami se staráte o pořádek u míst na shromažďování komunálních odpadů, aktivně se spolupodílíte na opravě přístupových veřejných i neveřejných komunikací na máte zájem i o dění v obci, za to bych Vám chtěl poděkovat.

 

Poděkování a rozloučení se se starostou.

        

  1. Stav rozpočtu osady (přednesla pí. Eva Brdlíková)

V roce 2006 osadní výbor převzal od zástupců předchozího osadního výboru částku 23 445,- Kč. V současné době je aktuální stav v osadní pokladně 20 343,- Kč.

 

Čerpání  rozpočtu osady za období červenec  2013 – červen 2014:

Ø  oprava komunikace od konce asfaltové cesty, k odbočce na Mravenčí vrch a částečná oprava

komunikace cesty k Jebavým (obec Poříčí nad Sázavou zabezpečila bezplatnou dopravu štěrku a zaplatila 5,5 t štěrku frakce 16-32. Osada jako taková vynaložila náklady za 5,5 t štěrku frakce 32-64                                                                       1464,- Kč

Ø  osadní táborák                                                                         362,-Kč

Ø  vybrané příspěvky                                                                  2800,- Kč

 

V posledních 2letech nám stagnuje počet dobrovolně platících příslušníků osady. Za loňský rok bylo vybráno dobrovolných příspěvků pouze za 28 objektů chatové osady z 58 což je necelých 46%. Zde byl Ing. Janem Bendou navržen spravedlivější systém a to ten, že by již nebyly nevybírány žádné finanční příspěvky a rozpočet, který je v osadní pokladně by se do úplného vyčerpání používal za stejných podmínek. Teno návrh byl při veřejném hlasování v poměru 19:4 zamítnut. Tímto i nadále zůstává systém dobrovolných příspěvků na osadu ve výši 100,- Kč/rok zachován jako doposavad.

 

  1. Změna ve složení osadního výboru:

Předseda osadního výboru Ing. Jan Benda podal demisi po 8 letech práce v osadním výboru s tím, že by bylo vhodné, aby se čestné funkce ujal již někdo mladší, produktivnější, který by posunul život na Svárově                  o kus dále. Navrhoval za sebe kandidáta p. Jana Vobeckého, který však důrazně odmítl zastávat tuto čestnou funkci. Jiné návrhy na předsedu osadního výboru ze strany osadníků nebyly. p. Stanislavem Pittnerem byl dán návrh, aby předsednictvím i nadále pokračoval stávající předseda, což bylo ostatními osadníky přijato.

 

 

 

  1. Výsledky hlasování o termínu konání osadního táboráku:

Na konání osadního táboráku byly navrženy termíny:

1.      Termín      30.8.2014        - pro nikdo

2.      Termín      23.8.2014        - pro 20 osob – termín byl schválen

3.      Termín      16.8.2014        - pro 3 osoby

 

Tímto byl zvolen termín konání na sobotu dne 23. srpna 2014 od 17:00 hodin za stejných podmínek z loňského roku (nealko a stravu si zajistí každý sám). Alkoholické nápoje budou podávány osobám starším 18 let oproti zaplacení nákupní ceny.

                        - pivo 11° Kozel                                 0,5l                  za 15,- Kč

                        - červené a bílé víno                           0,2dcl              za 15,- Kč

 

Akce při táboráku – meze se nekladou, bude-li mít kdokoli návrh na konání jakékoliv akce sportovního charakteru či akce pro děti, ať se s důvěrou obrátí na členy osadního výboru, aby bylo možné je uvést v praxi.

 

  1. Návrh čerpání rozpočtu na následující rok:

Návrh na dobrovolné příspěvky se stal neměnným, takže i nadále zůstalo u částky dobrovolné za chatu 100,- Kč/rok. Byl podán návrh p. Janem Vobeckým na zakoupení party stanu pro osadu na příležitosti při konání akcí osadního táboráku či čarodějnic. O tomto návrhu bylo hlasováno – 21 pro 2 proti – návrh byl přijat a byla stanovena výše nákupu party stanu do výše 10 000,- Kč. V případě zakoupení party stanu – tento bude uložen u p. Jana Vobeckého s tím, že bude sloužit pouze pro potřeby osady, popřípadě osadníků platících dobrovolné příspěvky osadě. V případě jeho použití bude pořízen zápis o jeho použití, kým a pro jaké účely, včetně stavu po jeho vrácení.

 

Osadníky byl schválen celkový rozpočet na období 2014-2015 následovně:

= osadní táborák 2014, popřípadě nákup sportovních potřeb do celkové výše 1000,- Kč;

= možná oprava komunikace (2015) max. do výše 2500,- Kč;

= zakoupení party stanu pro osadu v maximální ceně do 10 000,- Kč.

 

Na další čerpání je potřebný souhlas mimořádné osadní schůze, která by byla svolána min. 14 dní předem všemi možnými cestami – internet mobil.

 

  1. Různé:
  • Návrh p. Jindřicha Vacovského, aby při příští opravě zpevněných komunikací na osadě Svárov byla zorganizována brigáda a to proto, aby se do této činnosti mohlo zapojit více osadníků a nedělali to jen ti jedni a samí. Návrh byl přijat, pokud to bude možné ať již z důvodu přítomnosti osadníků, nebo nečekaného závozu štěrku.
  • Poukázání p. Jana Vobeckého na sekání travního porostu v prostoru nástěnky, ohniště, hřiště a stolu na stolní tenis, aby to nedělal pouze předseda osadního výboru (p. Ing. Jan Benda). Zde je možná aktivita z řad osadníků a to tím, že si mohou dobrovolně vyzvednout kdykoli osadní křovinořez u předsedy osadního výboru a posekat travní porost v těchto osadních lokalitách bezplatně, neboť bylo již při nákupu osadního křovinořezu stanoveno, že při sekání porostu pro potřeby osady (ať již v uvedených lokalitách, nebo porostu podél hlavní komunikace) je provoz zabezpečen bezplatně.  

 

Za osadní výbor potvrdili zápis

Ing. Jan Benda, Eva Brdlíková, Michal Fulín