Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze 2012

22. 7. 2012

Zápis z členské schůze osadníků osady SVÁROV ze dne 30. června 2012

 

V úvodu byl rozdán účastníkům osadní schůze seznam k aktualizaci osobních údajů (adres bydliště a kontaktních tel. čísel).

 

1.                  Prvním bodem jednání bylo seznámení osadníků s činností výboru od poslední členské schůze:

 

            Protože nebyly dopředu připraveny dotazy, na které by bylo potřebné odpovědí členů zastupitelstva, nebyli zastupitelé letos k členské schůzi po vzájemné dohodě přizváni. Jejich přítomnost nebyla nutná i z důvodu účastí členů osadního výboru na veřejných zasedáních obecního zastupitelstva, kde se mimo jiné řešily problémy týkající se i nás (objasnila pí. Eva BRDLÍKOVÁ):

-                  Cementárna v okolí hranic obcí Mrač a Poříčí nad Sázavou nebude;

-                  Opět vyvstal požadavek Českých drah, aby vlakový spoj v 07:30hod.,  v zastávce Svárov nezastavoval. Zde byl podán protest, že se jedná                       o důležitý ranní spoj, s možnou dosažitelnosti k úředním jednáním či lékařskému ošetření v okresním  městě Benešov. Byl tedy podán návrh k řešení tohoto problému, v zájmu osadníků Svárova, aby tyto spoje nadále zůstali, ale s dodatkem „zastávka pouze na znamení“.  Tento požadavek byl obecním zastupitelstvem přijat a takto byla dána obcí odpověď i na příslušný Krajský úřad;

-                  Cena daní z nemovitosti se zatím nebude v katastrálním území obce Poříčí nad Sázavou navyšovat;

-                  Cena za odvoz odpadů zůstává pro tento rok stejná (500,- Kč za fyzickou osobu trvale hlášenou, 1927,- Kč za právnickou osobu, 500,- Kč                       za rekreační objekt, 1106,- Kč za bioodpad – nádoba 120l). Jak to bude dál se uvidí až po letošní celkové uzávěrce nákladovosti svozu odpadů;

-                  Změna funkcí na obecním zastupitelstvu, kdy Mgr. Jan KRATZER se stal starostou a Mgr. Radim NAVRÁTIL místostarostou.

 

2.                  Seznámení s výsledky spolupráce s OÚ Poříčí nad Sázavou – přednesl Jan BENDA:

§  Pro trvale bydlící občany na osadě Svárov na vyžádání již plně fungují SMS zprávy o aktuálním dění v obci;

§  Oznámení o odvozu velkokapacitních odpadů se sice zlepšil, ovšem svozy jsou v termínech mimo letní prázdniny což většině rekreantů na osadě nepomohlo;

§  Odvoz odpadů je plynulý. Podle našich potřeb a požadavků dochází jak k navyšování kontejnerů, tak i ke snižování jejich počtu v mimosezónní době;

§  Vysekávání krajnic a křovisek podél přístupové komunikace je prováděno až na konec asfaltové silnice;

§  Na naši žádost byla provedena oprava přístupové komunikace na Svárov koncem  měsíce listopadu 2011. Pro letošní rok je opětovná oprava přislíbena novým starostou obce;

§  V případě provádění oprav komunikací (které nejsou v katastrálním územním plánu obce vyznačené) z vlastních zdrojů máme přislíbenou dopravu materiálu péčí obce Poříčí nad Sázavou bezplatně;

§  Po našich urgencích zůstává zastávka Poříčí nad Sázavou–Svárov pro vlakové spoje aktuální – pozor pouze na to, že většina těchto spojů zde zastavuje pouze  na znamení.

 

 

 

3.                  Stav rozpočtu osady – přednesla pí. Eva BRDLÍKOVÁ.

             

Za uplynulý rok (od osadní schůze 2011 do osadní schůze 2012) byly výdaje z rozpočtu osady následující:

 

Občerstvení osadního táboráku v roce 2011                         1.200,- Kč

Oprava komunikace k hájovně – štěrk                                  4.381,- Kč

 

            Příjem:

 

Tombola osadního táboráku díky rodině Vacovských a Pokorných               300,- Kč.

Dobrovolné příspěvky osadníků (100,- Kč za rekreační objekt)                   2400,- Kč

 

Celková částka která je v současnosti v osadním fondu činí k 1.7.2012:

17 431,- Kč    slovy: sedumnácttisícčtyřistatřicekjednakorunčeských

 

4.                  Návrh rozpočtu do příští osadní schůze v roce 2013 – přednesl Jan BENDA:

 

Návrh na dobrovolné příspěvky do osadní pokladny je neměnný, takže by se nadále zůstalo u částky 100,- Kč za kalendářní rok za rekreační objekt.

Čerpání financí pro rok 2012-2013:

Osadníky byl schválen rozpočet výdajů osady na rok 2012-2013 následovně:

Plánované výdaje:

1x do 2000,- Kč na občerstvení při osadním táboráku 2012 (pivo, víno). Nealkoholické nápoje a strava každý své.

1x do 4000,- Kč štěrk na opravu komunikací v roce 2013 (hlavně na údržbu komunikace od železničního přejezdu k nemovitosti rodin Jebavých a dále pak u blízkosti železniční zastávky Svárov).

Jiné výdaje osadní výbor nepředpokládá.  

Výsledky hlasování:    Tento návrh byl přijat jednomyslně

 

5.                  Výsledky hlasování o termínu konání osadního táboráku:

 

Na konání osadního táboráku byly navrženy termíny:

1. termín         18. srpna 2012          - pro bylo 8 osob

2. termín         25. srpna 2012          - pro byl zbytek (cca 16 osob)

3. termín         1. září 2012                - termín byl zavržen

Tímto byl zvolen termín konání na sobotu dne 25. srpna 2012 od 17:00 hodin s tím, že nealkoholické nápoje a stravu či buřty k opékání si zajistí každý sám. Dále vzhledem k malému zájmu o turnaje v nohejbalu, či jiným sportovním aktivitám tento rok nepředpokládáme žádné sportovní klání, pokud někteří nadšenci ovšem něco nepřipraví jakožto překvapení pro ostatní osadníky.

 

 

6.                  Různé:

 

V různém vystoupila Eva Brdlíková s věcnou připomínkou a to, aby se velkoobjemový či nebezpečný odpad nepohazoval v okolí kontejnerů, ale aby byl odvážen majiteli odpadů do odpadního dvora v Čerčanech, nebo do Benešova. Dále požádala všechny osadníky k tomu, aby po vynešení odpadů každý zavíral kontejnery a dbal na hygienu v jejich okolí.

Dále vystoupil p. Michal FULÍN s upozorněním na ostrahu majetku v osobním vlastnictví v okolí nemovitostí, neboť se již několikráte stalo, že převážně v nočních hodinách se neznámí lidé potulovali (slídili) po soukromích pozemcích. V některých případech byli spatřeni i v oplocených soukromých pozemcích.

 

                                          Za osadní výbor

Ing. Jan Benda , Michal Fulín, Eva Brdlíková

         

 
 
 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář