Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze 2011

13. 7. 2011

Zápis z členské schůze osadníků osady SVÁROV ze dne 3. července 2010

 

V úvodu schůze osadníků jsme přivítali pozvané hosty – starostu obce Poříčí nad Sázavou Mgr. Radima Navrátila a místostarostu Mgr. Jana Kratzera.

1.                  Prvním bodem jednání bylo seznámení osadníků s výsledky spolupráce s OÚ Poříčí n/S a poděkování zastupitelům obce:

- za zasílání správ SMS o aktuálním dění v obci všem příslušníkům osady Svárov s trvalým bydlištěm, kteří si o tuto službu požádali, dále pak za pravidelný bezproblémový svoz odpadů a kladné odezvy na pomoc při řešení problémů osadníků na Svárově.

 

2.                  Dále odpovídal starosta Mgr. Radim Navrátil a místostarosta Mgr. Jan Kratzer na naše dotazy:

Jak pokročila legalizace zpevněné osadní cesty v blízkosti železniční zastávky Svárov (nejožehavější problém od roku 2005 )?

Legalizace nezpevněné cesty v okolí zastávky Svárov je problém sic řešitelný, ovšem velmi problematický. Uznání právoplatné legalizace této komunikace naráží na problém majetnictví pozemků, jejichž vlastníkem je z valné většiny Pozemkový fond České republiky a dále pak na ochranné pásmo v okolí železnice, což nevím přesně ale je to asi 30 nebo 60 metrů. I kdyby se obci podařilo získat tyto pozemky, pak vyvstává problém s nákladností geometrického zaměření, posudků a dalších právních kroků k legalizaci této komunikace v územním plánu na což nemá obec Poříčí nad Sázavou finanční prostředky. Nehledě na to, že by po legalizaci této komunikace vyvstal i problém Vám osadníkům, a to především zvýšením provozu touto komunikací z Bukovan, neboť cesta nazývaná Bukovanka není v dobrém stavu, jak sami všichni víte. Proto bych Vám radil spíše nechte tuto otázku spát. (konstatoval starosta Mgr. Radim Navrátil).

Vzhledem ke skutečnosti že tato komunikace není uznána jako obecní (de facto vůbec jakoby neexistuje), je nějaká možnost obce spolupodílet se na údržbě a opravě této komunikace (např. vyčleněním finančních prostředků na nákup štěrku, nebo alespoň zajištěním dopravy štěrku z kamenolomu)?

Vyčlenit finanční prostředky na údržbu či opravu komunikace, která de facto neexistuje, není možné.

Zde bych Vám doporučil jednu možnost a to zkontaktovat se s majitelem firmy, která v současnosti provádí opravu komunikací v obci Poříčí nad Sázavou s dotazem na možnost získání recyklátu vytěženého při opravách komunikací. Ovšem zároveň Vám k tomu oznamuji, že použití tohoto recyklátu by mohlo být problémem s ohledem na ekologii. Zde však vyvstává riziko stížnosti za použití de facto odpadů ve volné přírodě, za což by mohli hrozit i velké pokuty a sankční postihy. Kontakt na majitele firmy Vám zašlu E-mailem a vy si musíte sami dohodnout, zda je možné recykláž použít ne tento účel, kolik by to stálo a zda existuje nějaký certifikát, který zabezpečuje možnosti dalšího využití recyklátu k tomuto účelu bez hrozby sankce.

V druhém případě byste si museli opětovně komunikaci udržovat svépomocí (tj. nákupem štěrku za Vaše osadní finanční prostředky) a my Vám můžeme pomoci pouze tím, že pokud by jste potřebovali tento štěrk dovézt z lomu MRAČ, pak dopravu bychom Vám zajistili postupně obecní multikárou. (konstatoval místostarosta Mgr. Jan Kratzer).

 

 

Jaké jsou možnosti opravy asfaltové komunikace od křižovatky „U vrby“ po osadu Svárov?

V současné době probíhá oprava hlavních komunikací v obci Poříčí nad Sázavou a to jak za přispění obce, tak hlavně i za přispění kraje. Jedná se o opětovnou výstavbu hlavních tahů. Do skončení této akce zatím neprovádíme menší opravy a to hlavně v návaznosti na čerpání finančních prostředků obce. Po této akci, přibližně koncem letních prázdnin, budeme vidět, zda budeme moci přistoupit i k menším opravám i na jiných komunikacích a pokud k nim přistoupíme, pak bychom rádi do těchto oprav zařadili i tuto Vaši zmíněnou cestu. (konstatoval místostarosta Mgr. Jan Kratzer).

Chceme Vám poděkovat za vyhovění naší žádosti o vysekání vysokého travního porostu v blízkosti komunikace na osadu Svárov, ovšem uvažuje se i o vysekáním vysokých křovin zasahujících do komunikace?

Uvažujeme o tom a to nejenom díky Vašemu popudu, ale i na žádost popelářů, kteří si díky přerostlým křovinám likvidují zpětná zrcátka u svých popelářských aut. Zařídíme přes  hospodáře, aby tyto křoviny s citem ořezal tak, aby do komunikace nezasahovali a přitom aby zůstali zachovány (konstatoval místostarosta Mgr. Jan Kratzer).

Berte to prozatím jako přirozený retardér ke snížení rychlosti. (konstatoval starosta Mgr. Radim Navrátil).

Podle nově schválených zákonů byly daně z nemovitosti rozděleny na daně z pozemků a daně z nemovitostí. Takže dochází vlastně k navýšení daní jedenkráte tolik. Vzhledem k benevolentnosti v zákonech uvažuje se ještě s nějakým navýšením poplatků do budoucnosti z titulu obce Poříčí nad Sázavou?

Rozdělení plateb z hlediska placení daní z nemovitosti byly schváleny vládou a parlamentem v přijatém tzv. Úsporném Janotově balíčku. S tím obec Poříčí nad Sázavou nemá nic společného. I nadále se obec k navyšování poplatků a to jak za nemovitosti, tak i odvoz odpadů nechystá. I když jsou některé obce jako například Nespeky, kde systém odvozu odpadů zkusili navýšit na 750,-  či 1000,- Kč, což ovšem znamenalo uzavírání smluv o odvozu odpadů mezi majiteli nemovitostí a obcí, neboť určité navýšení nad stanovenou zákonnou hranicí je nutno uzavírat smluvně. To všeobecně vedlo u některých obyvatel i k nesouhlasu s danou smlouvou, dlouhými soudními či úřednickými tahanicemi a tomu se chceme vyhnout. Takže pokud nebude schválen zákon s jinými pravidly či změnou výše poplatků, tak cena zůstane stejná a zůstane se u dosavadního systému, který se nám zdá být prozatím účinný. Vše je závislé na schválené legislativě tohoto státu. (konstatoval místostarosta Mgr. Jan Kratzer).

Neuvažuje obec o vytvoření tzv. vyhýbacích míst na komunikaci z obce Poříčí n/S do vilové čtvrti „U Vrby“? Stále se čtvrť rozšiřuje, staví se tam nové objekty a jediná 4 metrová komunikace je nedostačující.

Na základě vyhodnocování dopravně bezpečnostní situace v místě, uvažujeme o vytvoření na této komunikaci tzv. kulových retardérů ke zpomalení provozu. (…zvedla se vlna nevole – konstatování zapisovatele…). Rozšíření komunikace nám zamezuje vedení sběrného kanálu na odvod dešťové vody, který je v různých úsecích této komunikace po pravé a levé straně. Dále pak nákladnost kanalizačního řešení, či provedení tzv. vyhýbacích míst, na které nemá obec finanční prostředky.

3.                  Dalším bodem programu bylo vystoupení místostarosty Mgr. Jana Kratzera za obec Poříčí nad Sázavou s otázkami co pálí zastupitele v Poříčí n/S: 

Co jediné co bych chtěl neformálně zde „jak se říká říci na plnou hubu“, že v rámci Vaší osady je člověk, který nevím, zdali je zde na schůzi přítomen, jezdí s nákladním vozidlem s označením GEIS tzv. „jako prase“. A to jak v obci a tak i mimo obec, což mi potvrdili i příslušníci policie v Čerčanech a další spoluobčané. Chtěl bych, pokud by to bylo možné, aby  jezdil pomaleji, dodržoval stanovenou rychlost vozidla. Pokud v zimě potřebuje parkovat s nákladním vozidlem v obci, což může, tak aby neparkoval na čerstvě zameteném chodníku pro chodce a choval se ohleduplně k ostatním občanům.

Vaší osady si velmi vážíme již z toho důvodu, že u jakožto jediné osady u Vás funguje tzv. osadní výbor, který s námi spolupracuje, a že vy sami se staráte o prostředí, ve kterém žijete (například pořádek okolo popelnic apod.) a které Vám není lhostejné. O tom svědčí i společenské akce, které občas pořádáte, dále pak osadní schůze na které jsme od Vás zváni, kde si můžeme říci co nás pálí. Proto opakuji, že v našem katastru Vás hodnotíme jakožto jednu z nejlepších osad, jakou tady máme.

 

4.                  Stav rozpočtu osady – přednesla Marcela Koušová.   

Celková částka která je v současnosti v osadním fondu činí k 1.7.2011:

20 170,- Kč, slovy: dvacettisícjednostosedumdesátkorunčeských

Za uplynulý rok (od osadní schůze 2010 do osadní schůze 2011) byly použity finance z rozpočtu osady následovně:

 

Občerstvení osadního táboráku v roce 2010                      2.000,- Kč

Zakoupení osadního křovinořezu (motorové kosy)                        5.750,- Kč

 

5.                  Hodnocení činností osadního výboru za uplynulý rok – přednesl Jan Benda.

Od poslední členské schůze se nic zvláštního nedělo. Uplynulý rok byl vcelku klidný. Členové osadního výboru (trvale bydlící)se zúčastnily voleb do obecního zastupitelstva. Na naší urgenci na krajském úřadě ve věci rušení zastávkového místa Poříčí nad Sázavou – Svárov některých spojů jsme vyhráli, tudíž všechny spoje od měsíce listopadu opět na svárově zastavují, i když nějaké pouze na znamení. Přes to však k rušení zastávkového místa nedošlo.

Dále v měsících září – listopad jsme se účastnili protestu v anketě proti kácení borového lesa na Mravenčím vrchu vedle Hájenky, což stejně nepomohlo a jak je vidět, tak botový les nad Hájenkou byl pokácen v zimních měsících. V neposlední řadě jsme řešili s s.p. Lesy ČR odsun pokáceného porostu v době tání tak, aby úplně nebyla poškozena komunikace k Hájence. I přes to díky jarnímu tání k částečnému poškození došlo. Zde p. Dobrý zakoupil materiál na opravu komunikace ve výši 4.381,- Kč a s pomocí p. Kratochvíla došlo k opravě. Zde nechávám hlasovat návrh o proplacení stavebního materiálu k opravě této komunikace, neboť účelem osadních financí, jak  jsme si před 5 lety odhlasovali, je i oprava společných komunikací.

Výsledky hlasování: 1 proti, 1 se zdržel hlasování, ostatní všichni pro proplacení

 

6.                  Volba nového osadního výboru – přednesl Jan Benda.

Osadní výbor ve složení Ing. Jan Benda, Marcela Koušová a Stanislav Pittner po 5 letech své existence končí. Standa Pittner se své funkce vzdává z důvodu, kdy již není majitelem nemovitosti na osadě Svárov a Marcela Koušová z důvodu velké pracovní vytíženosti. Tudíž je nutno nechat hlasovat, zda chceme, či nechceme mít osadní výbor. Nechávám hlasovat o tom, kdo je pro opětovně zvolit tříčlenný osadní výbor za účelem zastupování práv osadníků u veřejněprávných institucí?

Výsledky hlasování:  všichni pro volbu 3 členného osadního výboru

Kdo má jaký návrh na složení osadního výboru?

 

Jindřich Vacovský se přihlásil s návrhem osadního výboru ve složení: Ing. Jan Benda, Michal Fulín, Eva Brdlíková. Jiný návrh (protinávrh) nebyl zaregistrován a tudíž se přistoupilo k volbě osadního výboru v tomto složení:

Výsledky hlasování:  3 se zdrželi hlasování, všichni ostatní přítomní  schválili osadní výbor ve složení Ing. Jan Benda, Michal Fulín, Eva Brdlíková. Předání dokumentace a financí osady bude provedeno do 7 dní mezi p. Marcelou Koušovou a Evou Brdlíkovou s písemným protokolem o předání a převzetí dokumentace a hotovosti.

 

7.                  Odsouhlasení dobrovolných příspěvků, akcí a rozpočtu osady Svárov na další kalendářní rok

Návrh na dobrovolné příspěvky do osadní kasy je neměnný, takže by se zůstalo u částky 100,- Kč za kalendářní rok za rekreační objekt. Nechávám o tomto návrhu hlasovat:

Výsledky hlasování:  Tento návrh byl přijat jednomyslně

Čerpání financí pro rok 2011-2012:

Zde bych navrhoval čerpání takto: 1x ročně 2000,- Kč na občerstvení při osadním táboráku, a maximálně do 5000,- Kč na štěrk na opravu komunikací (hlavně na údržbu komunikace od železničního přejezdu k nemovitosti rodin Jebavých a dále pak u blízkosti železniční zastávky Svárov). Jiné čerpání se nepředpokládá pouze se souhlasem valné hromady. Nechávám o tomto návrhu hlasovat:

Výsledky hlasování:  Tento návrh byl přijat jednomyslně

Termín konání osadního táboráku v roce 2011:

Zde je návrh konat osadní táborák buď 20.8.2011 nebo 28.8.2011. Nechám nyní hlasovat o každém termínu zvláště.

Kdo je pro termín konání osadního táboráku dne 20.8.2011:

 

Výsledky hlasování:  6 zástupců nemovitostí

 

Kdo je pro termín konání osadního táboráku dne 28.8.2011:

 

Výsledky hlasování:  7 zástupců nemovitostí

 

14 osob se zdrželo hlasování, neboť termín konání osadního táborového ohně jim nedělá problémy jakýkoliv.

Tímto byl těsně zvolen termín konání na sobotu dne 28. srpna 2011.

8.                  Různé: 

V různém vystoupila Eva Brdlíková s věcnou připomínkou a to, aby se velkoobjemový či nebezpečný odpad nepohazoval v okolí kontejnerů, ale aby byl vozen majiteli odpadů do odpadního dvora v Čerčanech, nebo do Benešova. Dále požádala všechny osadníky k tomu, aby po vynešení odpadů každý zavíral kontejnery a dbal na hygienu v jejich okolí.

Za nově zvolený osadní výbor

Jan Benda , Michal Fulín, Eva Brdlíková

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář