Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze 2009

4. 7. 2009

 

Zápis z členské schůze osadníků osady SVÁROV ze dne 4. července 2009

 

V úvodu schůze osadníků jsme přivítali pozvané hosty - starostu obce Poříčí n/Sázavou Mgr. Radima NAVRÁTILA a místostarostu OÚ Poříčí nad Sázavou Bc. Jana KRATZERA.

Prvním bodem jednání bylo seznámení osadníků s výsledky spolupráce s OÚ Poříčí n.S                           a poděkování zastupitelům obce:

            - za pravidelný odvoz odpadů

            - za zjednodušení agendy a možnosti získání trvalého pobytu v obci Poříčí n/Sázavou   a v neposlední řadě za pomoc při zjednání nápravy k opravě jediné příjezdové cesty na osadu Svárov po stavbě elektrické rozvodny a v současnosti za pomoc při řešení stejného problému ve vztahu k opětovné opravě komunikace ovšem nyní poničené v okolí Mravenčí skály těžbou dřeva společností Lesy ČR a v oblasti hráze Svárovského rybníka a okolí železniční stanice po opravě železničního koridoru společností ČD.

 

Ve druhém bodu programu vystoupil starosta Mgr. Radim NAVRÁTIL s vysvětlením záměru stavby dálnice v blízkosti obce Poříčí nad Sázavou, kdy konstatoval, že snad již záměr této stavby v okolí obce Poříčí nad Sázavou byl zažehnán. Dále upozornil místostarosta Bc. Jan KRATZER osadníky na změny v legislativě o výši plateb za vývoz odpadů                            a informoval dlužníky z řad osadníků, že mohou platby uskutečnit nejenom v hotovosti na OÚ (s rozšířenou možností funkčního obecního úřadu každou 1 sobotu v měsíci od 08,00 do 10,00 hod.) ale možností provést tuto platbu i bezhotovostním bankovním stykem, kdy čísla účtu je možné zjistit na obecních internetových stránkách.

            Následně byly zodpovězeny dotazy zastupiteli obce na téma komunikace v prostoru nádraží Svárov (mezi přejezdy a možnostmi přiznání této komunikace jako obecní) čímž by se vyřešil problém s její opravou a údržbou. Bohužel neřešitelnosti tohoto problému nahrává i skutečnost, že pozemky, přes níž tato komunikace vede, vlastní více majitelů a není tudíž tak jednoduché tuto skutečnost cestou obce v krátké době vyřešit. Hlavní však zůstává, že likvidace přejezdu Českými drahami v oblasti u rybníka nehrozí, neboť by byly znepřístupněny nemovitosti které se nachází za těmito přejezdy.

 

    K opravě komunikace zvané „BUKOVANKA“ byli osadníci informování o tom, že po jednáních mezi představiteli obce Poříčí nad Sázavou a Bukovany se došlo k závěru v tom smyslu, že není veřejným zájmen oprava této komunikace v celé její délce, ale bude opravena pouze část této komunikace, a to ta, která bude umožňovat osadě ˇ“Židův vrch“ příjezd na osadu z obce Bukovany.

 

    Dále na představitele obce Poříčí nad Sázavou byla vznesena žádost o možnosti dohovoru se starostou obce Bukovany při řešení problému s odvozem odpadků u osady ˇ“Židův vrch“, neboť díky nedobrého systému u této osady dochází čím dál častěji k vyvážení odpadků do prostoru kontejnerů naší osady a tím i přeplněnosti těchto kontejnerů. Zde však záleží pouze na představitelích obce Bukovany, zda budou mít zájem tuto situaci řešit či nikoli.

 

   K možnosti včasné informovanosti o přistavení velkokapacitního kontejneru na svoz odpadů v obci Poříčí nad Sázavou upozornil místostarosta Bc. Jan KRATZER, že tyto informace jsou na obecních stránkách (popř. internetových stránkách obce) s dostatečným předstihem a navrhl možnost u trvale hlášených osadníků zasílání informací obce pomocí SMS zpráv.  Na základě této informace si zasílání SMS zpráv zařídili členové osadního výboru pí. Koušová a p. Benda, dále je informována těmito SMS zprávami i p. Brdlíková. Takže pokud bude plánován svoz odpadů, nebo jiné důležité informace obce, pak Vám je včas oznámíme prostřednictvím osadní nástěnky.

   Vzhledem ke skutečnosti nedávného nálezu uhynulé zvěře (divokého prasete) požádal představitel osadního výboru Ing. Jan Benda starostu Mgr. Radima NAVRÁTILA o informace, jak postupovat při takovýchto nálezech. Starosta objasnil, že hlavní činnost má být následující:

-          s uhynulou zvěří nemanipulovat a nedotýkat se jí (možnost nákazy);

-          volat okamžitě lesy ČR popřípadě zastupitele obce Poříčí nad Sázavou podle místa nálezu (nebo nevíme-li jaké místo komu patří, tak informovat oba uvedené subjekty) a uvést v telefonátu přesné místo nálezu a jméno a příjmení oznamovatele pro případ upřesnění místa uhynu zvěře v terénu.

 

            Dalším bodem programu byl stav rozpočtu osady.

            Doposud bylo na příspěvcích za rok 2009 vybráno 2.700 Kč, což je od 27 chat osady, která má celkově 57 rekreačních objektů.

Celková částka uspořených financí osadní pokladně činí:

 

Za uplynulý rok (od osadní schůze 2008 do osadní schůze 2009) byly použity finance z rozpočtu osady následovně:

 

-          občerstvení osadního táboráku v roce 2008              1.000,- Kč

-          zakoupení nové sítě na nohejbal                                   450,- Kč

CELKEM                                                                 1.450,- Kč

   Dále bylo hlasováno všemi přítomnými osadníky o možnosti čerpání rozpočtu pro potřeby osady pouze do výše vybrané sumy z předchozího roku se souhlasem všech tří příslušníků výboru bez valné hromady. O nutnosti pořídit zápis o této skutečnosti, včetně zachování stvrzenek (paragonů), kde musí být konkrétně uvedeno na co dané finance byly použity. Účelem hrazení může být materiál na opravu komunikace či sportovišť, 1x ročně příspěvek maximálně do 1000,- Kč na občerstvení při osadním táboráku k ukončení prázdnin, popřípadě na sport. potřeby které jsou dostupné neustále všem členům osady (nohejbalová či volejbalová síť, síťka na stolní tenis apod.).

   Zároveň v rámci hlasování byl navržen i termín osadního táboráku a to na sobotu                         dne 22. srpna 2009, kdy by podle počtu zájemců od 13,00 hod. započaly turnaje v nohejbalu, možná i ve stolním tenise a volejbalu pokud by se našli zájemci o tyto hry a hlavně o pomoc při organizaci těchto turnajů. V 16,00 hodin bude zapálen osadní táborák. Hlasování bylo jednomyslné, nikdo se nezdržel z přítomných hlasování, nikdo nebyl proti. Tímto byl právoplatně tento návrh přijat.

 

               Osadní výbor

Jan Benda , Marcela Koušová a Stanislav Pittner