Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze 2008

6. 7. 2008

 

Zápis z členské schůze osadníků osady SVÁROV ze dne 6. července 2008

 

V úvodu členské schůze jsme přivítali hosta – místostarostu OÚ Poříčí nad Sázavou Bc. KRATZERA.

 

Prvním bodem jednání bylo seznámení s výsledky spolupráce s OÚ Poříčí n.S a poděkování za opravu komunikace vedoucí z obce do osady, dále pak řešení problémů s přejezdy těžké zemědělské techniky se správcem fy. Agrostav Poříčí nad Sázavou.  Zde bylo navíc poukázáno na to, že pokud osadníci vidí projíždějící zemědělskou techniku, pak nejenom ať tuto skutečnost nenechávají bez povšimnutí, ale ať i oni se zapojí do vyřešení tohoto problému tím, že zastaví daného řidiče a vytknou mu jeho počin s tím že si na přejezd této techniky budou stěžovat vedoucímu agrostavu, který průjezd osadou zakázal. Nestačí pouze se dívat a konstatovat že zde již opět traktoristé z Bukovan opět jezdí.

            Dále bylo poděkováno osadním výborem obci cestou místostarosty Bc. KRATZERA za kvalitně nastavený systém odvozu odpadů a vysekání zeleně a křovin podél komunikace vedoucí od obce k osadě. Osadníkům bylo vysvětleno, že pokud okrasné keře a rostliny zasahují od pozemků do komunikace v jižní části osady, pak tyto keře a rostlinstvo je povinen upravit majitel pozemku, ze kterého toto rostlinstvo do komunikace zasahuje.

 

Ve druhém bodu programu vystoupil místostarosta kde osadníky seznámil se záměry stavby dálnice v blízkosti obce Poříčí nad Sázavou a zároveň vyjádřil že stanovisko obce je k nesouhlasné k této variantě, a že tato varianta je i v rozporu se záměry územního plánování okresu Benešov.  Dále upozornil osadníky na změny v legislativě o výši plateb za vývoz odpadů a napomenul dlužníky z řad osadníků, že mohou platby uskutečnit nejenom v hotovosti na OÚ(s rozšířenou možností funkčního obecního úřadu každou 1 sobotu v měsíci od 08,00 do 10,00 hod.) ale možností provést tuto platbu i bezhotovostním bankovním stykem, kdy čísla účtu je možné zjistit na obecních internetových stránkách.

            Následně byly zodpovězeny dotazy zastupitelem obce na téma možnosti získání trvalého pobytu, kdy bylo objasněno, že ke získání trvalého pobytu u majitele nemovitosti stačí zajít na obecní úřad s platným OP(dokladem o nabytí) a vyplnit si danou žádost. U nájemníků je potřebné se na obecní úřad zastavit osobně s majitelem objektu, který musí vyslovit souhlas, nebo s ověřenou kopií nájemní smlouvy, kde je stvrzen i souhlas majitele objektu se zřízením trvalého pobytu. K otázce Svárovského rybníku zápachu a hniloby bylo sděleno, že tato otázka je téměř neřešitelná a stejně jako zaregistrování komunikace mezi přejezdy uprostřed osady do katastru nemovitostí jsou tyto otázky během na dlouhou trať. V otázce komunikace a jejího přiznání bohužel navíc nahrává i skutečnost, že pozemky, přes níž tato komunikace vede vlastní více majitelů a není tudíž tak jednoduché tuto skutečnost cestou obce v krátké době vyřešit. Hlavní však zůstává, že likvidace přejezdu Českými drahami v oblasti u rybníka nehrozí, neboť by byly znepřístupněny nemovitosti které se nachází za těmito přejezdy. Zde však svítá k lepšímu do budoucna i z hlediska dopravy, neboť s velkou pravděpodobností bude opravena komunikace mezi obcemi Poříčí nad Sázavou a Bukovany a to díky skutečnosti, že v dokumentaci krizového plánování, je tato komunikace jedinou komunikací, kdy je možné při rozvodnění řeky Sázavy se k nemovitostem dostat.               U poškozených cest při stahováním dřeva firmou LČR stačí pouze nahlásit parcelní čísla těchto cest a obec zajistí s touto firmou nápravu.

 

           

 

 

 

 

Dalším bodem programu byl stav rozpočtu osady.

            Zatím k datu 10. 6. 2008 bylo na příspěvcích za rok 2007 vybráno 3.300 Kč + 500 Kč za rok 2008, utraceno v uplynulém roce nebylo nic. Samozřejmě že tato suma se již před osadní schůzí po zveřejnění zaplacení příspěvků osadníky zlepšila, navíc při schůzi jsou vybírány další příspěvky, takže výsledná celková suma bude uveřejněna i se seznamem na osadní nástěnce do konce měsíce července 2008. Dále bylo hlasováno všemi osadníky o možnosti čerpání rozpočtu pro potřeby osady pouze do výše vybrané sumy z předchozího roku se souhlasem všech tří příslušníků výboru bez valné hromady. O této skutečnosti pořídit zápis, včetně zachování stvrzenek, kde musí být konkrétně uvedeno na co dané finance byly použity. Účelem hrazení může být materiál na opravu komunikace či sportovišť, 1x ročně příspěvek maximálně do 1000,- Kč na občerstvení při osadním táboráku k ukončení prázdnin, popřípadě na sport. potřeby které jsou dostupné neustále všem členům osady (nohejbalová či volejbalová síť, síťka na stolní tenis apod.). Zároveň v rámci hlasování byl navržen i termín osadního táboráku a to na sobotu dne 30. srpna 2008, kdy by podle počtu zájemců                       od 12,00 hod. započaly turnaje v nohejbalu či volejbalu, možná i ve stolním tenise                      a v 16,00 by byl zapálen osadní táborák. Hlasování bylo až na 2 osadníky, kteří se zdrželi hlasování jednomyslné tudíž právoplatně byl tento návrh přijat.

 

Zde bych navíc požádal zájemce o sponsoring, či pomoc při organizaci - kdo chce k jakkoli přispět k osadnímu táboráku ať již materiálově, finančně či jinak, tak ať se s důvěrou co nejdříve obrátí na členy osadního výboru.

           

Neméně zavažným bodem programu bylo i seznámení s rozšířením sportovních možností na osadě. Bylo poukázáno na možnosti využívání stolního tenisu, hřiště na nohejbal, volejbal a zároveň byli osadníci požádáni, aby vždy tato sportoviště uvedli do původního stavu (nenechávali na hřištích nepořádek a vždy po sobě přikryli stůl na stolní tenis).

 

Posledním bodem programu byla Diskuse. Zde zdůraznil člen osadního výboru Jan Benda třídění odpadů a že není možné vyhazování výkaly do popelnic. Tímto skutkem je znečišťováno prostředí a znepříjemňován život osadníků bydlících v blízkosti kontejnerů. Navíc že vzhledem ke skutečnosti, že při odvozu odpadů je ničeno sportoviště na nohejbal je nutno řešit i otázku umístění kontejnerů na jiném – pro všechny zúčastněné na výhodnějším místě. Zde byl dán návrh službou odvážející odpady o umístění kontejnerů v blízkosti přejezdu, který byl nadpoloviční většinou ( s vyjímkou 6 osadníků) přijat. Nyní však opravdu záleží pouze na výběru dané lokality a zvážení, zda toto přemístění bude účelnější pro všechny osadníky či nikoliv.  Pokud by skutečně kontejnery byly přemístěny na jiné místo, Byli by jste o tom do předu informování.

U otázky velkokapacitních kontejnerů – bylo všem vysvětleno místostarostou obce             p. Bc. Kratzerem, že s přistavěním velkokapacitních kontejnerů se u osad nepočítá. Bude toto obcí řešeno přistavováním velkokapacitních kontejnerů v obci a osadníci o místu a době budou do předu informování cestou osadní nástěnky.

 

               Osadní výbor

Marcela Koušová, Jan Benda a Stanislav Pittner